ഓർമ്മയിലുണ്ടോ തേനൂറുന്ന ആ കവിതകൾ....?
മനസ്സിൽ മാരിവില്ലിന്നഴക്  നെയ്ത പഴയ വിദ്യാലയ കാലത്തേക്ക്
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.
DCയുടെ  ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക.
To Book Online- http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal 
Back to Top