ഇന്നലകളെകുറിച്ച് കഥയിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയും ആധികാരികമായി പറഞ്ഞുതരുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരമൂല്യസമാഹരണം. DCയുടെ  ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക.
To Book Online- http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal
Back to Top