ഈണത്തിൽ പാടിയും അഭിനയിച്ചു വായിച്ചും ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം ടീച്ചർക്ക് സമ്മാനിക്കാം...DCയുടെ  ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക..
http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal #Nostalgia
Back to Top