മനസ്സിലെ ഓർമ്മകളെ പൊടിതട്ടിയെടുക്കാം... മായാത്ത പാഠങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് ഓർമ്മകളിലേക്ക്  നടക്കാം...DCയുടെ  'ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക- http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal 
Back to Top