അമ്മയും അച്ഛനും നന്മ പഠിപ്പിച്ചുതന്ന കാലം..
ആ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചൊന്നുപോകാം അവർക്കൊപ്പം...
ഒരിക്കൽക്കൂടി! DC ബുക്ക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു 'ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക.
To Book Online- http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal
Back to Top