തലമുറകളെ കാര്യം പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ഇനി പുസ്തകരൂപത്തിൽ. DC ബുക്ക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക..
http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal #Nostalgia
Back to Top