പുതുമഴ നനഞ്ഞ മണ്ണിന്റെയും പുത്തൻ പുസ്തകത്തിന്റെയും ഗന്ധത്തേയും മറക്കാനാവില്ല. ആ ഗന്ധങ്ങൾക്ക്  പുതുജീവൻ നൽകാം... ഒരുവട്ടം കൂടി. DC ബുക്ക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക- http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal #Nostalgia
Back to Top