ഓർമകളുടെ കൂമ്പാരമായ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി സംഗമങ്ങൾക്ക്  സുഗന്ധമേകാൻ പഴയകാലത്തിന്റെ സുഗന്ധവും പേറി DC ബുക്ക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ഒരു വട്ടം കൂടി - എന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ' - ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചും വായിച്ചു പഠിച്ചും വളർന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  സന്ദർശിക്കുക..
To Book Online- http://bit.ly/oruvattamBP
#DC #Books #OruVattamKoodi #EntePaadapusthakanghal #Nostalgia
Back to Top